Obchodné podmienky

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://usimiusi.com.

 

Obchodné podmienky pre predaj tovaru na diaľku

 

prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese usimiusi.com

prevádzkovaného Mgr. art.  Martinou Golianovou.

        1. Úvodné ustanovenia

 

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese usimiusi.com prevádzkovaného FO – podnikateľom: Ing.Mária Hriň, s miestom podnikania:  Ružová 1359/47 , 96001 Zvolen (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 102/2014 Z. z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 • Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese usimiusi.com (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 • Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho výkonu povolania. V uvedených prípadoch sa na vzájomné vzťahy vzniknuté z kúpnej zmluvy aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
 • Ustanovenia odchylné od týchto obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 • Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodne podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

       2. Užívateľský účet

 

 • Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 • Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivé. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 • Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
 • Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 • Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, ako aj v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).
 • Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet môže byť dočasne nedostupný, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

       3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 • Akákoľvek prezentácia alebo zobrazenie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru za predpokladu, že došlo k vyčerpaniu zásob prezentovaného alebo zobrazeného tovaru, resp. došlo k strate alebo zníženiu schopnosti predávajúceho prezentovaný alebo zobrazený tovar zhotoviť na objednávku.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje podrobné informácie o tovare. Okrem iného obsahuje popis tovaru, materiálové zloženie tovaru, spôsob nakladania s tovarom a odporúčaný spôsob údržby tovaru, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov.
 • Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a zostávajú v platnosti po dobu zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzené právo predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s konkrétnym kupujúcim za individuálne dojednaných cenových podmienok, a to najmä v prípade objednania väčšieho množstva tovaru.
 • Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej aj len „poštovné“). Podrobný rozpis cien nákladov spojených s balením a dodaním tovaru – poštovného – v rámci územia Slovenskej republiky je uvedený nižšie v bode 4. Cena tovaru,  platobné a dodacie podmienky.
 • Za účelom objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

           – objednávanom tovare (objednávaný tovar kliknutím na príslušnú ikonku kupujúci vloží do elektronického

             nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

           – spôsobe úhrady ceny objednávaného tovaru,

           – požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, a

           – nákladoch spojených s dodaním tovaru

 (ďalej spoločne aj len ako „objednávka“).

 

 • Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, ako aj opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na ikonku „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé a nie je povinný ich správnosť a pravdivosť osobitne skúmať a overovať.
 • Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke. V prípade, že kupujúci neobdrží do 24 hodín od odoslania objednávky potvrdzujúci e-mail od predávajúceho, platí, že objednávka predávajúcemu nedošla. V uvedenom prípade má kupujúci, ak naďalej trvá na vybavení svojej objednávky, možnosť kontaktovať predávajúceho telefonicky.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (napr. množstvo objednaného tovaru, výška ceny za objednaný tovar, predpokladané náklady na dopravu, atď.) požiadať kupujúceho o dodatočné písomné alebo telefonické potvrdenie objednávky, a to najmä vtedy, ak objednaný tovar predávajúci bude zhotovovať pre kupujúceho podľa jeho individuálnych požiadaviek čo do množstva, kvality a/alebo ceny.
 • Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, atď.) si hradí sám.
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (v zmysle bodu 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy). V uvedenom prípade sa jedná o tzv. „storno objednávky“ a toto právo môže kupujúci uplatniť do 24 h od vytvorenia objednávky alebo dovtedy, kým predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu nepotvrdí elektronickou poštou, v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.
 • Právo „stornovať objednávku“ patrí aj predávajúcemu v prípade, že objednaný tovar ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný kupujúcemu dodať a to najmä, nie však výlučne, z dôvodu nedostupnosti tovaru (v zmysle bodu 3.1 týchto obchodných podmienok). Toto právo predávajúcemu patrí tiež v prípade, že kupujúci dodatočne nepotvrdí svoju objednávku (v zmysle bodu 3.8 týchto obchodných podmienok).

        4 Cena tovaru, platobné a dodacie podmienky

       Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže

       kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovným spôsobom:

 

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

IBAN SK73 7500 0000 0040 0666 2011  (ďalej len „účet predávajúceho“).

 

 • Spoločne s cenou tovaru je kupujúci vždy povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru – poštovné – v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa vždy rozumie súčet ceny tovaru a sumy poštovného (t.j. nákladov spojených s balením a dodaním tovaru).
 • Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu a v týchto obchodných podmienkach platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo územia Slovenskej republiky predávajúci dohodne s kupujúcim cenu za dodanie tovaru vždy individuálne.
 • Poštovné – t.j. náklady spojené s balením a dodaním tovaru – sú nasledovné:

 

 • pri platbe za objednávku vopred na účet predávajúceho za dodanie tovaru kuriérskou službou suma 7.- alebo 8.- EUR,
 • pri platbe za objednávku vopred na účet predávajúceho za dodanie tovaru do pobočky zásielkovne  suma 5.- EUR,

 

 • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu, ani inú obdobnú platbu vopred, okrem individuálne dojednaných prípadov s konkrétnym kupujúcim, a to najmä pri objednávkach veľkého objemu.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, t.j. od doručenia prijatia objednávky (akceptácie), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
 • V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby.
 • Predávajúci je oprávnený v každom prípade, keď si kupujúci zvolí ako spôsob platby bezhotovostný prevod na účet predávajúceho, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, najmä však vtedy, ak zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, ak bol o to predávajúcim požiadaný (v zmysle bodu 3.8 týchto obchodných podmienok).
 • Prípadné vernostné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať s inými zľavami poskytnutými predávajúcim kupujúcemu.
 • Predávajúci vystaví na základe platby za tovar kupujúcemu daňový doklad – faktúru a to po uhradení celej kúpnej ceny. Daňový doklad – faktúru predávajúci zašle elektronicky na e-mailovou adresu kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je platcom DPH.
 • Predávajúci je povinný zaslať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú si kupujúci zvolil v objednávke, resp. v užívateľskom účte. Predávajúci je povinný zaslať tovar kupujúcemu v lehote do 20 pracovných dní od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho. V prípade, že predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, tovar v uvedenej lehote dodať kupujúcemu, je povinný o tom kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať.

       5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
 • Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v bode 5.1 týchto obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, je kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa objednania tovaru.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, resp. na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@usimiusi.com
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, nesie všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5.2 týchto obchodných podmienok vráti predávajúci platbu prijatú od kupujúceho do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal. V prípade, že od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, predávajúci nie je povinný vrátiť prijatú platbu kupujúcemu skôr ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • V prípadoch, kedy je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kupujúci, rovnako tak je oprávnený predávajúci, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
 • Ak bol kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček, a dôjde zo strany kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

       6. Práva zo zodpovednosti za vady

       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci

       zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 

 • má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uviedol v popise tovaru a/alebo ktoré kupujúci oprávnene očakával s ohľadom na povahu tovaru a/alebo s ohľadom na prezentáciu predávajúceho na webovom rozhraní obchodu,
 • sa tovar hodí na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosťou a/alebo prevedením dojednanému vzoru a/alebo predlohe, ak to bolo dojednané,
 • je tovar dodaný v zodpovedajúcej veľkosti, množstve, miere a/alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a/alebo technických noriem.

 

 • Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je tovar zabalený a v prípade zistenia akýchkoľvek poškodení obalu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. Ak sa jedná o porušenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar pri prevzatí, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol predávajúcemu najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru počas záručnej doby.
 • Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 • Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach zo zodpovednosti za vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Po bezodkladnom posúdení vady predávajúcim (v odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený vyžiadať si technický posudok vady, resp. poškodenia vyhotovený znalcom) je predávajúci povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

        Pri uplatnení práva z vadného plnenia je kupujúci povinný splniť nasledovné podmienky:

 

 • predložiť originálny záručný list, ak mu bol predávajúcim vydaný (v zmysle bodu 6.4 týchto obchodných podmienok),
 • predložiť doklad o kúpe,
 • uviesť pravdivé a správne informácie o vade na tovare (t.j. tovar predkladaný na reklamáciu nesmie byť poškodený mechanicky a/alebo neprimeraným užívaním, t.j. spôsobom, na ktorý nebol predávajúcim určený).

 

 • Predávajúci je povinný pri uplatnení práva z vadného plnenia kupujúcemu vystaviť potvrdenie o prijatí tovaru na reklamáciu. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

       7.Záverečné ustanovenia

 

 • Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, v zákonom stanovenom rozsahu vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je predávajúcim poskytovaná v rozsahu stanovenom zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a pod. (ďalej spolu všetky údaje ako „osobné údaje“).
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, ako aj pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak si kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto bodu nie podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobne údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Kupujúci si je vedomý, že bude znášať škodu spôsobenú predávajúcemu jeho neinformovaním o zmene osobných údajov.
 • Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu – spracovateľa. Okrem osôb zabezpečujúcich prepravu tovaru nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytované tretím osobám.
 • Osobne údaje budú spracované po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o skutočnosti, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne. 
 • Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo značkou predávajúceho na elektronickou adresu kupujúceho a tiež súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 • Kupujúci tiež súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť aj bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci svoj súhlas kedykoľvek odvolať.
 • Kupujúci súhlasí s tým, aby sa akákoľvek komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim realizovala doručovaním na elektronickú adresu.
 • Kupujúci súhlasí, aby sa vzťahy založené kúpnou zmluvou, aj sa predpokladu, že sa v nich vyskytne medzinárodný prvok, riadili slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho ako spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Pokiaľ je alebo sa stane niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, toto sa nahradí ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia, nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

 1. Kontaktné údaje predávajúceho:

 Ing.Mária HRIŇ

Ružová 1359/47

96001 Zvolen

IČO: 368 71 974

DIČ: 103 719 7205

Adresa elektronickej pošty: obchod@usimiusi.com

Telefón:  +421 (0) 915 803  573

V Bratislave dňa 4. 2. 2021